Εξοπλισμός

1

Είδος: Συγρότημα Παρασκευής Σκυροδέματος
Τύπος: Κινητό μεταφερόμενο σε 2 κοινούς τράκτορες
Έτος κατασκευής: 2003



2

Είδος: CASE Φορτωτής-Εκσκαφέας
Τύπος: 580 G
Έτος κατασκευής: 1990
Τιμή: 3.000,00 €



3

Είδος: Ασφαλτικό Συγκρότημα
Τύπος: ΑΜΜΑΝ
Τιμή: 100.000,00 €