Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

31/05/2016

“Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.”
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35781/22/Β/96/18
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας “Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Πλατεία Γεωργίου Α΄ αρ. 4 Πάτρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :
Θέματα Ημερησίας Διάταξης
1)    Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση του Ισολογισμού της 20ης εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 και της Εκθέσεως Πεπραγμένων του Δ.Σ..
2)    Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως,  για τη χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.
3)    Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνία.  Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση δι’ αντιπροσώπου, οφείλει να καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης στα γραφεία της εταιρείας εντός της ίδιας προθεσμίας.


Πάτρα, 31/05/2016
ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ