Προσωπικό

Τεχνίτης Οικοδομών

Τόπος απασχόλησης: Ν. ΑΧΑΙΑΣ

 Τεχνικά εργα οδοποιϊας και αποχέτευσης