Προσωπικό

Χειριστής Μηχανήματος Έργου

Έτη εμπειρίας: 3