Εξοπλισμός

Ασφαλτικό Συγκρότημα

Τύπος:ΑΜΜΑΝ
Τιμή: 100.000,00 €

Το Συγκρότημα είναι πλήρες με σακκόφιλτρα